Ấn nào để phóng to
Tải bản đồ
Chúng tôi không tìm thấy kết quả nào
mở bản đồ
Xem Đường Vệ tinh Kết hợp Địa hình Địa điểm Toàn màn hình Quay lại Kế tiếp
Tìm kiếm nâng cao

0 đ đến 9,000,000,000 đ

We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Tìm kiếm nâng cao

0 đ đến 9,000,000,000 đ

we found 0 results
Your search results

인터넷 익스플로러 다운로드 문제

Đăng bởi admin vào 6 Tháng Bảy, 2018
| Chưa được phân loại
| 0

2] 클리어 인터넷 캐시, 임시 파일, 쿠키, 역사, 등, 디스크 정리 도구, CCleaner 또는 내장 브라우저의 UI를 사용 하 여, 컴퓨터를 다시 시작 하 고 다시 시도 하십시오. IE 11에 격상 시켜; 내 컴퓨터를 추락으로 foxfire을 제거 했습니다. 내 nortons 인터넷 보안 죽 였 어. 나의 전망 html 디폴트를 다시 놓기 위하여 기입으로가 야 했다 …. 아직도 IE 11에서 프로그램을 다운로드할 수 없다. 거래는 인 무엇. 너무 절망적 이다. 레지스트리에 (서) 바뀔 수 있는 그것 거기에서 뭔가. 그것이 제거 된 경우에도 html 설정은 여전히 파이어 폭스를 기본값으로 표시 합니다. 난 다시 내 컴퓨터에 파이어 폭스를 넣지 않습니다.

internet Explorer (인터넷 익스플로러)는 첨부 파일 관리자를 사용 하 여 안전 하지 않은 첨부 파일과 인터넷 다운로드 로부터 사용자를 보호 합니다. 가끔은, 당신은 단지 인터넷에서 모든 파일을 다운로드에서 허용 되지 않을 수 있습니다 몇 가지 이유로 인해. 원인은 변화 될 수 있었다. 달 경험 후에 – 가장 좋은 솔루션은 익스플로러 9으로 격하 시키는 것 이다. 모두-10과 11 모두에서 다운로드할 수 없습니다 … 1] 당신의 인터넷 연결을 검사 하 고 작동 상태에 다는 것을 확인 하십시오. 방금 Microsoft Windows에서 클라우드 서버를 만들었지만 서버에서 파일을 다운로드 하는 데 문제가 있는 경우 Internet Explorer에서 파일 다운로드를 사용 하도록 설정 해야 할 수 있습니다. Internet Explorer가 설치를 완료 하지 않으면 Windows Update에서 관련 업데이트를 설치할 수 없다는 의미 이거나, 이전에는 지원 되지 않는 ie 버전이 설치 되어 있거나, ie의 복사본에 문제가 있다는 것을 의미할 수 있습니다. 우리는 당신이 시도 하는 것이 좋습니다: 그것은 윈도우 인터넷 익스플로러 보안 설정을 변경할 수 있습니다. 다음은 방법입니다: SFC는 시스템 파일 검사기 이며 중요 한 os 파일이 os와 함께 제공 되는 것을 확인 합니다. 그것은 IE을 고정 시킬 수 있거나 그렇지 않을 지도 모른다.

SFC를 실행 하는 데 시간이 좀 다른 몇 가지 빠른 것 들을 먼저 시도 했다. 비록 당신이 OS로 아직 발견 하지 않은 다른 문제가 있는 경우에 그것을 달리는 나쁜 아이디어 아닙니다. Microsoft는 보안 정책의 일부로 일부 버전의 Internet Explorer에서 기본적으로 파일을 다운로드 하지 않습니다. internet Explorer에서 파일 다운로드를 허용 하려면 다음과 같이 하십시오. 를 실행 하 여 인터넷 옵션을 열고 보안 탭에서 인터넷 영역을 선택한 다음 사용자 지정 수준 단추를 클릭 합니다. 이렇게 해도 도움이 되지 않으면 보안 탭에서 모든 영역을 defaultlevel으로 재설정을 클릭 하 여 인터넷 보안 설정을 재설정할 수 있습니다. 그 게 정말 거기에 있다. internet Explorer는 모든 즐겨찾기, 쿠키, 양식 기록 및 저장 된 암호를 완벽 하 게 그대로 유지 하면서 자동으로 업데이트 (또는 업그레이드) 합니다.

8] 파일을 다운로드 하려면, 인터넷 익스플로러는 임시 캐시 파일을 생성 해야 합니다. Internet Explorer에서 HTTPS를 통해 파일이 배달 되는 경우 응답 헤더가 캐싱을 방지 하도록 설정 되어 있고 암호화 된 페이지를 디스크에 저장 안 옵션을 설정한 경우 캐시 파일이 만들어지지 않습니다. 이러한 경우 다운로드를 다운로드 하거나 파일을 다운로드할 수 없습니다 메시지와 함께 다운로드가 실패할 수 있습니다. 여러 가지 이유로 Internet Explorer를 업데이트 해야 할 수 있습니다. 어쩌면 당신은 마이크로소프트가 그들의 웹 브라우저 소프트웨어의 새로운 버전을 발표 했 고 당신이 그것을 시험해 보고 싶다을 들었다. 당신은 그것을 하기 위하여 internet Explorer를 새롭게 할 필요가 있을 것 이다.

  • [contact-form-7 404 "Not Found"]
  • Tin tức

    Error: View cd75af2ft4 may not exist